Zakres zakupów z dotacji


Wyjaśniamy, że środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja) powinny służyć pokryciu wydatków niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych – przez uczestnika projektu – w biznesplanie, który będzie składany po odbyciu szkoleń i doradztwa.

Środki te mogą być przeznaczone w szczególności na:
1)    wydatki inwestycyjne – np. zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, prace remontowe i budowlane,
2)    wydatki na środki obrotowe – np. zakup towarów,
3)    wydatki na pokrycie innych niezbędnych kosztów związanych z rozpoczynaną i prowadzoną działalnością gospodarczą z wyłączeniem wypłaty wynagrodzeń – np. koszty promocji.